El lèxic japonès es pot dividir entres estrats:

  1. 和語 – わご: Són les paraules japoneses, les que corresponen al vocabulari natiu. Té un pes del 20%.
  2. 漢語 – かんご: Són les paraules que has estat agafades del xinès. Corresponen al 70% del total.
  3. 外来語 – がいらいご: Són les paraules agafades d’altres llengües. Corresponen al 10% del lèxic japonès.

L’adopció de paraules estrangeres ha portat a un gran nombre d’expressions sinònimes ja que han agafat termes nous per els que ja hi havia una denominació japonesa. No obstant el terme nou no ha substituït a l’expressió japonesa sinó que els sinònims s’associen a diferents matisos de significat. Per exemple:

わご かんご がいらいご
Hotel 宿屋 – やどや 旅館 – りょかん ホテル

El かんご implica una certa formalitat i s’associa freqüentment amb objectes de qualitat més alta que els denominats per paraules natives. Per altre banda, les paraules estrangeres tenen un aire de modernitat i estil associades. En l’exemple anterior, podríem traduir やどや com a fonda, りょかん és un hotel d’estil japonès i ホテル és un hotel d’estil occidental.

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.