Al contrari del que pugui semblar, la sintaxis japonesa és bastant simple comparada amb les llengües occidentals ja que no existeixen declinacions (canvis depenent del genere o nombre. Ex: el gos, la gossa, els gossos, les gosses) i la conjugació del verb és mínima.

Els noms no tenen ni gènere (masculí o femení) ni número (singular o plural). Per especificar-los, es tenen que utilitzar altres elements com afegir certes paraules, sufixos,… (mecanismes molt senzills i sense irregularitats).

Els articles no existeixen.

Els adjectius i els adverbis són invariables, i només tenen una forma.

Els verbs només tenen una forma per a totes les persones, hi ha molt poques conjugacions (present i passat) i només existeixen tres verbs irregulars. La diferenciació dels verbs japonesos és entre acció acabada i inacabada. Totes les formes complexes dels verbs es formen per composició, afegint elements a l’arrel.

 

Tagged with:
 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.