El verb です en japonès es traduiria com: ser/estar.

ここです – Estic aquí.

ねこです – És un gat.

En veritat, la forma completa d’aquest verb és la de であります, el que passa és que com que és molt utilitzat, se l’ha acabat abreviant.

La conjugació negativa d’aquest verb la podrem trobar en dos formes:

  • ではありません pronunciat [dewârimasen]. El caràcter は es pronuncia わ.
  • じゃありません

La conjugació en passat és la següent: でした

ここでした – Estava aquí.

ねこでした – Era un gat.

Finalment, la conjugació passat negativa que a l’igual que la conjugació del passat té dos formes és la següent:

  • ではありませんでした pronunciat [dewârimasendeshita]. Al igual que la forma de passat, la は es pronuncia わ.
  • じゃありませんでした

Resumint, tenim:

Afirmatiu Negatiu
Present/Futur です ではありません

じゃありません

Passat でした ではありませんでした

じゃありませんでした

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.