From the monthly archives: abril 2013

En japonès, les partícules són uns elements gramaticals que s’utilitzen per indicar la relació entre paraules, frases i clàusules. També s’usen per expressar els sentiments de la persona que parla.

Totes les partícules són regulars (es pronuncien i s’escriuen igual) excepte tres:

  1. La partícula de tema (わ/は) [wa/ha]. Es pronuncia わ però s’escriu は
  2. La partícula de complement directe o CD (お/を) [o/wo]. Es pronuncia お i s’escriu を
  3. La partícula de lloc (え/へ). Es pronuncia え però s’escriu へ.

Les partícules es posen després de la paraula a la que fan referència, excepte la partícula の [no] que va entremig de les dos paraules a la que fa referència (A の B).

És important que abans de posicionar les partícules mirem el verb ja que aquest ens ajudarà a posicionar les partícules en la frase.

Hi ha 4 categories de partícules:

  1. Partícules de cas: són aquelles que agregades a un element indiquen la seva funció gramatical (Subjecte, CD, CI, …).
  2. Partícules determinatives. No hem de confondre-les amb els determinants. Són partícules que substitueixen (o s’afegeixen) a una partícula de cas per determinar informació que normalment no té que veure amb la funció gramatical.
  3. Partícules conjuntives: s’utilitzen per connectar frases i clàusules. Coincideixen en gran mesura amb les nostres conjuncions.
  4. Partícules oracionals. S’agreguen al final de la oració, després del verb conjugat.
Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.