Com ens referim a nosaltres mateixos (jo) o a altres persones (tu, ell/a) en japonès? En veritat es fa de varies formes depenen de la situació i de la persona amb la que estiguem parlant. També depèn del sexe ja que hi ha formes que són més utilitzades per noies que per nois. A continuació hi haurà unes taules que ens ajudaran a entendre-ho.

Primera persona

 

Singular (jo) Plural (nosaltres)
Molt formal

(No s’usa molt)

( わたくし )

私ども

( わたくしども )

私たち

( わたくしたち )

Formal

( わたし )

私たち

( わたしたち )

われわれ
Informal

( ぼく )

あたし 僕たち

( ぼくたち )

あたしたち
僕ら

( ぼくら )

あたしら
Vulgar

( おれ )

俺たち

( おれたち )

俺ら

( おれら )

Els que estan marcats en marró són els usats més habitualment tant per homes com per dones. Els que tenen el fons blau són utilitzats pels homes i el els de fons rosa per les dones.

Segona persona

Per a la segona persona, el que se sol utilitzar de forma més comuna és el nom de la persona a la que ens adrecem (o be el títol o ofici que tenen) en comptes de fer servir els pronoms a continuació. Això s’aplica fins i tot quan parlem directament amb la persona en qüestió.

Singular (tu) Plural (vosaltres)
Formal あなた あなた方

( あなたがた )

あなたたち
Informal

( きみ )

あんた 君たち

( きみたち )

あなたたち
君ら

( きみら )

Vulgar お前

( おまえ )

あんた お前たち

( おまえたち )

あなたたち
お前ら

( おまえら )

あんたら

 

Tercera persona

Al igual que en la segona persona, en la tercera persona també s’usa el nom o títol de la persona de la que parlem. Tot i així, els pronoms en tercera persona són cada cop més usats.

Singular (ell/a) Plural (ells/es)
Formal あの方
( あのかた )
Informal
( かれ )
彼女
( かのじょ )
彼ら
( かれら )
彼女ら
( かのじょら )
Vulgar あいつ あいつら

 

 

 

 

Deixa un comentari

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.